Theme Joomla Pro Extensions

Theme Joomla features a catalog of Pro Extension Releases (Templates, Components, Modules and Plugins) with also the latest Joomla News, Resources and Support.

Bankgegevens

Als je onze gemeente wilt steunen met een gift kan dat met behulp van onderstaande gegevens.

De Burcht is ANBI erkend, dit betekent dat we aangemerkt zijn als: Algemeen nut beogende instelling. Giften die aan onze gemeente gedaan worden zijn daardoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Ons fiscaal nummer voor ANBI is 8187.21.467  Anbi-logo

VEG De Burcht Sleeuwijk
NL64 RABO 0398 7451 45
BIC code: RABONL2U

 

Financiële Verantwoording VEG de Burcht Sleeuwijk

De Ledenvergadering over 2016 werd gehouden op 21 maart 2017. Op deze vergadering zijn de jaarcijfers 2016, na controle door een kascommie,  door de leden goedgekeurd en is aan de penningmeester en het Oudstenteam décharge verleend.  

VEG de Burcht heeft als in voorgaande jaren géén personeel in (loon)dienst en is afhankelijk van inkomsten die uit giften, collecten en eventuele legaten binnenkomen. De Balans is beperkt van omvang en is in het navolgende overzicht af te lezen.

Aan “Opbrengsten” is in 2016 een bedrag van € 71.344 te verantwoorden, aan  “Kosten” is een bedrag van € 62.697 verantwoord zodat het jaar 2016 met een positief saldo van € 8.647 kon worden afgesloten. Dit bedrag is toegevoegd het Eigen Vermogen, hetgeen uit bijgaande balans (met vergelijkbare cijfers voor 2015) blijkt. In het jaar 2016 zijn we begonnen met het vormen van een voorziening voor diaconale hulp in de meest brede zin van het woord “Helpende Handen” om daarmee als Christenen ook onze verantwoording te nemen in een maatschappij die steeds meer taken laat vallen.
Aan evangelisten en andere christelijke doelstellingen is over 2016 wederom een bedrag van € 10.000 in de “Kosten” opgenomen en in 2017 na de ledenvergadering ook daadwerkelijk uitbetaald aan de genoemde "doelen".
Speciale collecten brachten in 2016 een bedrag op van € 4.802, deze bedragen zijn in 2016 allemaal direct, en zonder inhouding van kosten, doorgestort.

In het jaar 2016 organiseerden we op beperkte schaal evangelisatie-evenementen in Sleeuwijk die voor een ieder vrijelijk en gratis toegankelijk waren. De hieraan verbonden kosten, na aftrek van de collecte-opbrengsten, waren € 2.201 en zijn begrepen in voornoemde cijfers.

In de balans zijn alle waarden nominaal  vastgelegd en in gehele Eurobedragen weergegeven.

             
Balansoverzicht VEG de Burcht
             
  2016 2015     2016 2015
Vaste Activa 4.754 5.157   Eigen Vermogen 21.021 12.373
Saldi Rabobank 20.589 30.405   Voorziening Gebouw 92.500 92.500
Saldi SNS-Bank 101.502 80.578   Helpende Handen 1889  
Overige Vorderingen 619 1.343   Kortlopende Schulden 12.054 12.899
Transitoria 0 289        
Telling Activa 127.464 117.772   Telling Passiva 127.464 117.772

 

Joomla SEO by AceSEF
Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk