Bankgegevens

Als je onze gemeente wilt steunen met een gift kan dat met behulp van onderstaande gegevens.

De Burcht is ANBI erkend, dit betekent dat we aangemerkt zijn als: Algemeen nut beogende instelling. Giften die aan onze gemeente gedaan worden zijn daardoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Ons fiscaal nummer voor ANBI is 8187.21.467  Anbi-logo

VEG De Burcht Sleeuwijk
NL64 RABO 0398 7451 45
BIC code: RABONL2U

 

Financiële Verantwoording VEG de Burcht Sleeuwijk
De Ledenvergadering over 2017 werd gehouden op 18 april 2018. Op deze vergadering zijn de jaarcijfers 2017, na controle door een kascommissie, door de leden goedgekeurd en is aan de penningmeester en de Kerkenraad décharge verleend.

VEG de Burcht heeft als in voorgaande jaren géén personeel in (loon)dienst en is afhankelijk van inkomsten die uit giften, collecten en eventuele legaten binnenkomen. De Balans, met een positief Eigen Vermogen is in het navolgende overzicht af te lezen.

Aan “Opbrengsten” is in 2017 een bedrag van € 70.184 te verantwoorden, aan “Kosten” is een bedrag van € 68.834 verantwoord zodat het jaar 2017 met een positief saldo van € 1.350 kon worden afgesloten. Dit bedrag is toegevoegd het Eigen Vermogen, hetgeen uit bijgaande balans (met vergelijkbare cijfers voor 2016) blijkt. Aan de voorziening voor Eigen Gebouw word net als in het voorgaand jaar (voorlopig) niet meer toegevoegd. Vanuit VEG de Burcht bouwen we wel een voorziening Helpende Handen op om, gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, daar waar nodig hulp in een veelheid van vormen te kunnen bieden.

Aan evangelisten en andere christelijke doelstellingen is over 2017 wederom een bedrag van € 10.000 in de “Kosten” opgenomen en in 2018 na de ledenvergadering ook daadwerkelijk uitbetaald.

Speciale collecten brachten in 2017 een bedrag op van € 3.435, deze bedragen zijn in 2017 allemaal direct, en zonder inhouding van kosten, doorgestort.
In het jaar 2017 organiseerden we ook weer een openbare strand-/evangelisatiedienst in Sleeuwijk die voor een ieder gratis toegankelijk was. De hieraan verbonden kosten, na aftrek van de collecte-opbrengsten waren € 450, en zijn begrepen in voornoemde cijfers.

 

Live meeluisteren?

Iedere zondag van 10 tot 12 uur

Agenda

30
juni

Stranddienst Oudendijk
15:00 uur
07
juli

Zondagse dienst
10:00 uur
14
juli

Zondagse dienst
10:00 uur
21
juli

Zondagse dienst
10:00 uur

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk