• ballen
  • Piano
  • aanbidden
  • bidden

Verantwoording

Financiële verantwoording VEG de Burcht Sleeuwijk
De Ledenvergadering over 2018 werd gehouden op 17 april 2019. Op deze vergadering zijn de jaarcijfers 2018, na controle door een kascommissie, door de leden goedgekeurd en is aan de penningmeester en de Kerkenraad décharge verleend. VEG de Burcht heeft net als in voorgaande jaren géén personeel in (loon)dienst en is afhankelijk van inkomsten die uit giften, collecten en eventuele legaten binnenkomen. De Balans is hieronder gepresenteerd:

Balans 31 12 2018

In 2018 is via vrijwillige bijdragen, collecte en overige inkomsten een bedrag van € 95.362,- binnen gekomen. Hiermee heeft de gemeente het gewenste beleid zoals geformuleerd in haar missie statement voor 2018 kunnen uitvoeren. In onderstaande winst- en verliesrekening zijn de inkomsten en uitgaven verder gespecificeerd:

WinstVerlies 2018

VEG de Burcht stelt jaarlijkse middelen ter beschikking om via Helpende Handen, gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, daar waar nodig hulp in een veelheid van vormen te kunnen bieden. Aan evangelisten en andere christelijke doelstellingen is over 2018 wederom een bedrag van € 10.000 in de “uitgaven” opgenomen en in 2019 na de ledenvergadering ook daadwerkelijk uitbetaald.

Agenda

28
feb

Zondagse dienst
10:00 uur
01
mrt

Bidstond
20:00 uur
07
mrt

Zondagse dienst
10:00 uur
14
mrt

Zondagse dienst
10:00 uur
15
mrt

Bidstond
20:00 uur
21
mrt

Zondagse dienst
10:00 uur

Iedere zondag dienst om 10:00 uur Rijksstraatweg 153 (Altena College) in Sleeuwijk